Skogsförvaltning

Vi utgår från de önskemål och de krav som du har på ditt skogsägande och ställer dessa i relation till din skogsbruksplan och de biologiska förutsättningar som din skog har. Det ger oss de förutsättningar som behövs för att vi skall kunna hjälpa dig att planera skogsbruket på både lång och kort sikt. Vi tar fram en långsiktig skötselplan som sträcker sig över flera decennier eller så länge som du planerar att äga din skog. Den långsiktiga planen bryts allt eftersom ner till detaljerade årsplaner som anpassas till rådande konjunktur, din skattesituation med mera. I årsplanen fastslås vilka skogliga åtgärder som ska göras under året och vilka intäkter och kostnader som det leder till. 

Vi erbjuder en fullständig ekonomiservice, först och främst för den skogliga verksamheten men även för övrig verksamhet som exempelvis hyresfastigheter eller jordbruksarrenden. För den skogliga verksamheten gör vi löpande bokföring och upprättar bokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi föreslår och du beslutar!

Beslutade åtgärder fältplaneras av oss och utförs av upphandlade entreprenörer där vi arbetsleder och kvalitetssäkrar arbetet. Vi sköter de kontakter med myndigheter och rågrannar som krävs för att kunna genomföra åtgärderna. 

Vi utför allt fältarbete som markering av rågångar, beståndsgränser, naturvårdsområden med mera. Virke från avverkningar bjuds ut på öppna marknaden, huvudsakligen som leveransrotposter, men kan också säljas direkt till virkesköpande bolag om vi bedömer att det blir mer lönsamt för dig.

Utöver det praktiska skogsbruket så hjälper vi till med de flesta frågor som rör driften av ett skogsinnehav såsom arrenden, täkter, intrång mm.