Ombud naturreservat och biotopskydd

Naturreservat & biotopskydd

Har du fått ett besked av Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket att du inte får fortsätta att sköta delar av din skog? I vissa fall kan myndigheterna anse att en del av en skog eller mark har höga naturvärden. Av den anledningen avser man att skydda den delen genom att bilda ett naturreservat eller ett biotopskydd.

I så fall är du berättigad till ersättning som ska motsvara fastighetens värdeminskning på grund av detta intrång.

Myndigheterna värderar den delen av skogen som de ska lösa in och då får du som markägare ett ersättningsförslag från dem. Markägaren har då rätt att anlita ett ombud som företräder markägaren och säkerställer att ersättningen blir korrekt. Myndigheterna bekostar delar av ombudets kostnader.

Det förekommer allt oftare att myndigheterna gör anspråk på att skydda skogsområden utan att bilda naturreservat eller biotopskydd. Vid sådana tillfällen hävdar man att markägaren ska tåla det intrång som skyddandet av skogen innebär utan att få någon ersättning för det.

Låt oss kort beskriva de olika begreppen.

Biotopskydd är skogsmark där staten har löst in markägarens rätt att bruka skogen för all framtid utan att ha övertagit ägandet.

Naturreservat är i princip samma sak som biotopskydd men det skyddade området är större och kan beröra flera skogsfastigheter.
För att ta del av de olika skyddsformerna och vad som skiljer dem åt – Läs mer här!

Ta hjälp av MittNorr

Vid samtliga ovan beskrivna fall av intrång genom skyddande av skog är det viktigt att du som markägare anlitar ett engagerat och kunnigt ombud som verkligen gör sitt yttersta för att du ska få högsta möjliga ersättning.

Skillnaden mellan den ersättning som erbjuds av myndigheten i det första skedet och den vi kan förhandla fram kan skilja med upp till 50% till din fördel.

Vill du veta mer? Tveka då inte att ta kontakt med oss på MittNorr.

Varmt välkommen!

Kontakta oss

Vill du veta mer om naturreservat eller biotopskydd? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.