Fastighetsgränser och rågångar

En rågång är skiljelinjen mellan fastigheter som går mellan de gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan.

Med hjälp av avancerad utrustning kan vi lokalisera de fasta markeringarna och fastslå rågångens läge på ett kostnadseffektivt sätt.

Så kan vi hjälpa dig

Rör och rösen är fasta markeringar som är juridiskt bindande, vilka alltid utgör grunden för att kunna fastslå rågångens läge.

Digitala kartor och den typ av GPS:er som de flesta brukar använda idag visar positionen med + – 5 meter. I praktiken leder detta i vissa fall till att man i samband med exempelvis avverkning väljer att använda den ungefärliga rågångsbelägenheten som man får med hjälp av en GPS och digital karta. Vanligtvis går det snabbare än att leta upp de fasta markeringar som visar exakt var rågången går. Tidigare var inte GPS:erer och digitala kartor tillgängliga på samma sätt som de är idag och man hade inget annat alternativ till att leta fasta markeringar för att hitta och fastställa en rågång. Dessvärre har detta resulterat i att många rågångar är felplacerade.

På MittNorr utgår vi från fasta markeringar (rör och rösen) och använder avancerad GPS-utrustning med högre noggrannhet. På så vis kan vi fastslå exakt var rågångar finns i terrängen.

Gränsens läge, samt vad som är tillåtet och inte att göra med den eller nära den, är viktigt vid ett antal tillfällen. När rågångarna är väl synliga i skogen undviker du problem som överavverkning och konflikter med rågrannar, vilket är viktigt vid exempelvis skogsbruk, fastighetsköp, jakt och fiske.

MittNorr kan hjälpa dig att:

  • Lokalisera en igenvuxen rågång. Vi letar upp fasta markeringar, fastslår exakt var gränsen går och markerar med snitselband. Till hjälp har vi en avancerad GPS-utrustning och Lantmäteriets arkiv.
  • Röja en rågångsgata. Vi röjer en väl synlig 1,5-2 meter bred gata längs den fastslagna gränsen.
  • Göra permanenta markeringar. Vi målar kantträd längs den uppröjda rågångsgatan och sätter upp glasfiberstolpar längs rågången.

Vad kostar det att fastställa var rågångarna går?

Kostnaden varierar beroende på hur svåra rågångarna är att identifiera. De flesta rågångar där alla ovanstående tre steg ingår kostar vanligtvis mellan 10 och 15 kronor per meter. Dock kan vissa avvikelser förekomma. Denna kostnad delas normalt mellan berörda markägare.

Den röda linjen = De kontrollerade rågångarna.

De gröna linjerna = Den exakta positionen av de verkliga rågångarna.

De vita linjerna = Lantmäteriets karta på de geografiska platser som finns registrerade hos Lantmäteriet. Dessa linjer är fastighetsgränser.

Den blåa linjen = Eftersom att denna rågång är felaktig har en del blivit avverkat på fel fastighet. Det illustreras av den blåmarkerade zonen mellan den röda och den gröna linjen.

De gula markeringarna = Fasta rågångsmarkeringar/ rösen, vilka är de verkliga positionerna som finns utplacerade i skogen. Dessa rösen är de juridiskt giltiga markeringarna.

Utifrån de fasta rösena (de gula markeringarna) och avancerad GPS-utrustning kan vi konstatera rågångens verkliga belägenhet. På så vis kan vi mäta oss fram till ett antal rösen även om de har blivit övervuxna med vegetation.

I detta fall, som kartan visar, har rågrannen avverkat skog som en kund till oss äger och har därmed fått intäkter som denne egentligen inte har någon rätt till. Med detta vill vi understryka vikten av att hålla sina rågångar väl synliga för att undvika denna typ av problem.

Behöver du hjälp att fastställa var dina rågångar går? Tveka då inte att ta kontakt med oss på MittNorr.

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.