Ombud naturreservat och biotopskydd

Naturreservat & biotopskydd

Har du fått ett besked av Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket att du inte får fortsätta att sköta delar av din skog på grund av att myndigheterna anser att den delen av skogen har höga naturvärden och att man avser skydda delen genom att bilda ett naturreservat eller ett biotopskydd?

I så fall är du berättigad till ersättning som skall motsvara fastighetens värdeminskning på grund av detta intrång.

Myndigheterna värderar den delen av skogen som de skall lösa in och då får du som markägare ett ersättningsförslag från dem. Markägaren har då rätt att anlita ett ombud som företräder markägaren och säkerställer att ersättningen blir korrekt. Myndigheterna bekostar delar av ombudets kostnader.

Det förekommer allt oftare att myndigheterna gör anspråk på att skydda skogsområden utan att bilda naturreservat eller biotopskydd. Vid sådana tillfällen hävdar man att markägaren ska tåla det intrång som skyddandet av skogen innebär utan att få någon ersättning för det.

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, även kallade biotoper. Detta gäller områden som på grund av särskilda egenskaper är viktiga livsmiljöer för hotade växt- eller djurarter. Biotoperna är även viktiga för vanligare arter och omväxling i landskapet.

Biotopskyddsområden skiljer sig från exempelvis naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområde där den ena innebär ett generellt skydd för vissa biotoptyper och den andra innebär att skydd för en särskild biotop beslutas i varje enskilt fall.

Kontakta oss

Vill du veta mer om naturreservat eller biotopskydd? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.